NEW TRADE
VND
Không lấy được dữ liệu

BTC/USDT

Hợp đồng nhanh

--

--

Thấp nhất
--
Cao nhất
--
24h Số tiền
--
BTC/USDT
Tạo lệnh hợp đồng

Chọn khoảng thời gian

60S
120S
180S
300S

Số lượng đã mua

5000000
50000000
200000000
500000000
ALL
Số dư tài khoản:- - VND
Ủy thác hiện tại
Ủy thác lịch sử
Hợp đồng nhanh
Tất cả
Không lấy được dữ liệu